“Progetto Kleis”

Modo n139, Marzo 1992
2 Gennaio 2018