“Il marchio Kleis”

Modo n155, Marzo-Aprile 1994
3 Gennaio 2018